လွှတ်တော် / အစည်းအဝေးများ / ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ / ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် / ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး

အကြောင်းအရာ

နေ့ရက်

ပိုမိုသိရှိရန်

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့) ၁၃.၁၂.၂၀၁၇ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့) ၁၂.၁၂.၂၀၁၇ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပဉ္စမနေ့) ၁၁.၁၂.၂၀၁၇ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့) ၈.၁၂.၂၀၁၇ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) ၇.၁၂.၂၀၁၇ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) ၆.၁၂.၂၀၁၇ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ၅.၁၂.၂၀၁၇ ပိုမိုသိရှိရန်