လွှတ်တော် / အစည်းအဝေးများ / ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ / ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် / ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး

အကြောင်းအရာ

နေ့ရက်

ပိုမိုသိရှိရန်

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) ၁.၉.၂၀၁၇ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့) ၃၁.၈.၂၀၁၇ ပိုမိုသိရှိရန်