လွှတ်တော် / အစည်းအဝေးများ / ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ / ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် / ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး

အကြောင်းအရာ

နေ့ရက်

ပိုမိုသိရှိရန်

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒသမနေ့) ၅.၄.၂၀၁၆ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (နဝမနေ့) ၄.၄.၂၀၁၆ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (အဋ္ဌမနေ့) ၃၁.၃.၂၀၁၆ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့) ၂၉.၃.၂၀၁၆ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့) ၂၈.၃.၂၀၁၆ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပဉ္စမနေ့) ၂၅.၃.၂၀၁၆ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့) ၂၄.၃.၂၀၁၆ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) ၁၀.၂.၂၀၁၆ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) ၉.၂.၂၀၁၆ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ၈.၂.၂၀၁၆ ပိုမိုသိရှိရန်