လွှတ်တော် / အစည်းအဝေးများ / ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ / ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် / ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး

အကြောင်းအရာ

နေ့ရက်

ပိုမိုသိရှိရန်

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (အဋ္ဌမနေ့) ၆.၅.၂၀၁၉ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့) ၃.၅.၂၀၁၉ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့) ၂.၅.၂၀၁၉ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပဉ္စမနေ့) ၅.၄.၂၀၁၉ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့) ၃.၄.၂၀၁၉ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) ၁.၄.၂၀၁၉ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) ၂၈.၃.၂၀၁၉ ပိုမိုသိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့) ၂၆.၃.၂၀၁၉ ပိုမိုသိရှိရန်