ဝန်ထမ်းအကြီးအမှုး

ပထမအကြိမ်

စဥ် အမည် ရာထူး တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ
မှ အထိ
ဦးအုန်းလွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၃၁.၁.၂၀၁၁ ၂၇.၄.၂၀၁၄
ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး ၂၈.၄.၂၀၁၄ ၃၁.၈.၂၀၁၅
ဒေါ်ခင်မြမြ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၃၁.၈.၂၀၁၅ ၁၄.၆.၂၀၁၈
ဦးအောင်အောင်ဇော် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၁၅.၆.၂၀၁၈ ယနေ့ထိ