ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ဥပဒေများ