ပထမအကြိမ် လွှတ်တော် နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ဥပဒေများ