ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၉)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
1 2

အဆိုများ