ပထမအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊(၁/၂၀၁၄)အထူးအစည်းအဝေး၊ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ
1 2

အဆိုများ