(၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
(၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
1 2

အစည်းအဝေးများ