စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် မှတ်ချက် အကြိမ်
ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်မင်း၊ ကြည်း – ၂၆၁၀၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီး၊ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ
ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ရဲမြင့်၊ ကြည်း – ၂၂၇၀၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
ဗိုလ်မှူး စိုးမြင့်ဦး၊ ကြည်း – ၂၀၅၃၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
ဗိုလ်မှူး သိန်းဟန်၊ ကြည်း – ၂၃၂၇၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
ဗိုလ်မှူး အောင်သီဟ၊ ကြည်း – ၂၅၀၉၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
ဗိုလ်မှူး အောင်မင်းထွေး၊ ကြည်း – ၂၅၂၀၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
ဗိုလ်မှူး ကျော်သူရွှေ၊ ကြည်း – ၂၇၃၈၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
ဗိုလ်မှူး စိုးထွေးအောင်၊ ကြည်း – ၂၉၅၀၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
ဗိုလ်မှူး ကျော်လွင်မိုး၊ ကြည်း – ၃၂၅၂၈ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
၁၀ ဗိုလ်မှူး နိုင်လင်းအောင်၊ ကြည်း – ၃၂၈၃၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
၁၁ ဗိုလ်မှူး မျိုးမင်းလတ်၊ ကြည်း – ၃၃၅၃၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
၁၂ ဗိုလ်မှူး ကျော်စွာဝင်း၊ ကြည်း – ၃၃၇၀၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
၁၃ ဗိုလ်မှူး ဇော်ဇော်ရည်မွန်၊ ကြည်း – ၃၄၃၃၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
၁၄ ဗိုလ်မှူး အေးလင်းထွန်း၊ ကြည်း – ၃၇၉၀၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
၁၅ ဗိုလ်မှူး ဝေယံမင်း၊ ကြည်း – ၃၇၉၅၃ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
၁၆ ဗိုလ်မှူး ဌေးဦးခိုင်၊ ကြည်း – ၃၉၂၄၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
၁၇ ဗိုလ်မှူး ဇော်မျိုးဝေ၊ ကြည်း – ၄၂၃၈၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
၁၈ ဗိုလ်ကြီး စိုးနိုင်၊ ကြည်း – ၂၉၀၃၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ
၁၉ ဗိုလ်ကြီး ထွန်းဝင်းအောင်၊ ကြည်း – ၅၀၇၇၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယ