လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

စဥ် အကြောင်းအရာ ဖတ်ကြားသည့်အစည်းအဝေး
လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် (၁၆) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ပထမနေ့) (၂၈.၁.၂၀၂၀)