ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

စဥ် အကြောင်းအရာ ဖတ်ကြားသည့်အစည်းအဝေး
၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ဆက်တွဲဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း စတုတ္ထပုံမှန် (စတုတ္ထနေ့) (၁၂.၁.၂၀၁၆)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မူလအရအသုံးခန့်မှန်းခြေ လျာထားချက်စာရင်းများ အရေးပေါ် (၁/၂၀၁၆) (ပထမနေ့) (၈.၁၂.၂၀၁၆)
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း ပဥ္စမပုံမှန် (ပထမနေ့) (၂၉.၃.၂၀၁၇)
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံခြင်း လျာထားချက်အဆို သတ္တမပုံမှန် (ပထမနေ့) (၃၁.၈.၂၀၁၇)
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း အဋ္ဌမပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၆.၁၂.၂၀၁၇)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း အဋ္ဌမပုံမှန် (ပဥ္စမနေ့) (၁၁.၁၂.၂၀၁၇)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း နဝမပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၂၆.၃.၂၀၁၈)
၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများ ဒသမပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၂၃.၅.၂၀၁၈)
၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း (၁၁) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (တတိယနေ့) (၂၇.၉.၂၀၁၈)
၁၀ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ တောင်းခံလာသော စာရင်းများ (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ပထမနေ့) (၁၄.၂.၂၀၁၉)
၁၁ ကျေးရွာ (၂၈၈) ရွာ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် PFI စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (တတိယနေ့) (၁.၄.၂၀၁၉)
၁၂ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်အဆို (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ဆဋ္ဌမနေ့) (၂.၅.၂၀၁၉)
၁၃ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၂၆.၆.၂၀၁၉)
၁၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများ (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၂၆.၆.၂၀၁၉)
၁၅ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (သတ္တမနေ့) (၂၇.၉.၂၀၁၉)
၁၆ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (အဋ္ဌမနေ့) (၃၀.၉.၂၀၁၉)
၁၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဌာနအဖွဲ့အစည်းများက ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံခြင်း လျာထားချက်အဆို (၁၆) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ဒသမနေ့) (၁၇.၂.၂၀၂၀)
၁၈ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများ (၁၇) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၂၆.၅.၂၀၂၀)
၁၉ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း (၁၈) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (တတိယနေ့) (၁၁.၆.၂၀၂၀)
၂၀ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း (၂၀) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (စတုတ္ထနေ့) (၂.၉.၂၀၂၀)
၂၁ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း (၂၀) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (စတုတ္ထနေ့) (၂.၉.၂၀၂၀)