ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

စဥ် အကြောင်းအရာ ဖတ်ကြားသည့်အစည်းအဝေး
၂၀၁၄ ခုနှစ် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း ဒုတိယပုံမှန် (ပထမနေ့) (၁၃.၆.၂၀၁၆)
၂၀၁၆ ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း တတိယပုံမှန် (ပထမနေ့) (၂၀.၉.၂၀၁၆)
၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်းအတွက် လျာထားချက်အဆို တတိယပုံမှန် (ပဥ္စမနေ့) (၂၇.၉.၂၀၁၆)
၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း စတုတ္ထပုံမှန် (စတုတ္ထနေ့) (၁၂.၁၂.၂၀၁၆)
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း ပဥ္စမပုံမှန် (ပထမနေ့) (၂၉.၃.၂၀၁၇)
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း ပဥ္စမပုံမှန် (ပထမနေ့) (၂၉.၃.၂၀၁၇)
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း အဋ္ဌမပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၆.၁၂.၂၀၁၇)
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း နဝမပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၂၆.၃.၂၀၁၈)
ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ နဝမပုံမှန် (ဆဋ္ဌမနေ့) (၄.၄.၂၀၁၈)
၁၀ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း (၁၁) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၂၆.၉.၂၀၁၈)
၁၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယစ်မျိုးခွန်ကောက်ခံရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၁၅.၂.၂၀၁၉)
၁၂ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ပထမနေ့) (၂၁.၆.၂၀၁၉)
၁၃ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (စတုတ္ထနေ့) (၂၄.၉.၂၀၁၉)
၁၄ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ဆဋ္ဌမနေ့) (၂၆.၉.၂၀၁၉)
၁၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဥပဒေကြမ်း (၁၆) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (စတုတ္ထနေ့) (၄.၂.၂၀၂၀)
၁၆ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း (၁၈) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (တတိယနေ့) (၁၁.၆.၂၀၂၀)
၁၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေကြမ်း (၁၉) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ပထမနေ့) (၂၃.၇.၂၀၂၀)
၁၈ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စား ကျောက်မျက်ရတနာ ဥပဒေကြမ်း (၁၉) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (စတုတ္ထနေ့) (၂၉.၇.၂၀၂၀)
၁၉ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း (၂၀) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (တတိယနေ့) (၁.၉.၂၀၂၀)
၂၀ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း (၂၀) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (တတိယနေ့) (၁.၉.၂၀၂၀)