တတိယအကြိမ်လွှတ်တော် နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

စဥ် နည်းဥပဒေအမည် ဖတ်ရှုရန် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းနည်းဥပဒေ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေ View Download