တတိယအကြိမ်လွှတ်တော် ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဥပဒေ

စဥ် ဥပဒေအမည် ဖတ်ရှုရန် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ View Download