ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် ပြဋ္ဌာန်းပြီးဥပဒေ

စဥ် ဥပဒေအမည် ဖတ်ရှုရန် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်
၂၀၁၄ ခုနှစ် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ View Download
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ View Download
၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ View Download
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ View Download
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ View Download
၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ View Download
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥ‌ပဒေ View Download
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပ‌ဒေ View Download
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ View Download
၁၀ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ View Download
၁၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယစ်မျိုးခွန်ကောက်ခံရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ View Download
၁၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြေယာခွန်ဥပဒေ View Download
၁၃ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥ‌ပဒေ View Download
၁၄ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ‌နှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ View Download
၁၅ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ View Download
၁၆ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ View Download
၁၇ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ View Download
၁၈ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေ View Download
၁၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စား ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ View Download
၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ‌နှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ View Download
၂၁ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ View Download