ရည်ညွှန်းလုပ်ငန်း 

အထူးစာကြည့်တိုက်(Special Library) အမျိုးအစားဖြစ်သဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များအတွက် ခိုင်မာစိတ်ချရသော၊ စစ်မှန်ယုံကြည်ရသော သတင်းအချက်အလက် များ၊ အကိုးအကားများကို ဝန်ဆောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနေပါသည်။ 

  • စာကြည့်တိုက်တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် Computer များ စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ 
  • လွှတ်တော်ရုံးစာကြည့်တိုက်တွင် Wifi Free တပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။