လွှတ်တော်/ ဥပဒေများ / တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေ

တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေ