လွှတ်တော် / အစည်းအဝေးများ / အထူး အစည်းအဝေးများ

အထူး အစည်းအဝေးများ

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) (တတိယနေ့)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) (တတိယနေ့) ကို နေ့လယ် ၁၃၀၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။

[မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉)  (တတိယနေ့) ကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသူအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူး အဖြစ် ဦးအောင်အောင်ဇော်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပါသည်။]

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး ( ၁ / ၂၀၁၉ ) (ဒုတိယနေ့)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး ( ၁ / ၂၀၁၉ ) (ဒုတိယနေ့) ကို နံနက် ၁၀၀၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။

[မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး ( ၁ / ၂၀၁၉ ) (ဒုတိယနေ့) ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဦးအောင်အောင်ဇော်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက် ပါသည်။]

ဖတ်ရှုရန် Download Download

မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) (ပထမနေ့)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) (ပထမနေ့) ကို နံနက် ၁၀၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။

[ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၉) (ပထမနေ့) ကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသူအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဦးအောင်အောင်ဇော်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက် ပါသည်။]

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) (တတိယနေ့)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) (တတိယနေ့)ကို နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။

[မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) (တတိယနေ့) ကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသူအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူး အဖြစ် ဦးအောင်အောင်ဇော်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပါသည်။]

 

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) (ဒုတိယနေ့)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) (ဒုတိယနေ့)ကို နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။

[မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) (ဒုတိယနေ့) ကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသူအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူး အဖြစ် ဦးအောင်အောင်ဇော်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပါသည်။]

 

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) (ပထမနေ့)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) (ပထမနေ့)ကို နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။

[မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) (ပထမနေ့) ကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသူအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးကဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူး အဖြစ် ဦးအောင်အောင်ဇော်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပါသည်။]

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ဒုတိယနေ့

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ၁ ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ဒုတိယနေ့ကို နံနက် ၁၀:ဝဝ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပ ပါသည်။

[ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆)ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူ အဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူး အဖြစ် ဒေါ်ခင်မြမြ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပါသည်။]

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆)ပထမနေ့

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ ၃၀ ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆)ပထမနေ့ကို နံနက် ၁ဝ:ဝဝ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။

[ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူ အဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူး အဖြစ် ဒေါ်ခင်မြမြ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ]

ဖတ်ရှုရန် Download Download