လွှတ်တော်/ အစည်းအဝေးများ / ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ / ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်

ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

အကြောင်းအရာ

ပိုမိုသိရှိရန်