လွှတ်တော် / သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး / ကြေညာချက်များ / ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်

ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်


အကြောင်းအရာ

ကြေညာချက်အမှတ်

ခုနှစ်၊ လ

တတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ၁/၂၀၂၁ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ၇/၂၀၂၀ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရပ်စဲပြီးဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ၆/၂၀၂၀ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၆ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၉)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ၅/၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေများ လေ့လာသုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့များ သက်တမ်းတိုးမြှင့်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ(၁၄)ခုအား သက်တမ်းတိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ၃/ ၂၀၂၀ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၉ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ၂/၂၀၂၀ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၆) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၁/၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၅/ ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၄ / ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၃/ ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလ ၃၁ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၂ / ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၁ / ၂၀၁၉ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၅ / ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ၄ / ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၃ / ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၂ / ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်