လွှတ်တော်/ ဥပဒေများ / ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေများ / နည်းဥပဒေများ

ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေများ

(၁) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်း နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အပ်နှင်း ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သစ်တောနှင့် သတ္တုဝန်ကြီးဌာနသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download