လွှတ်တော်/ ဥပဒေများ / ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေများ / နည်းဥပဒေများ

ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေများ

(၂၁) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဈေးများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၂၀) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အနှေးယာဉ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေ များကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၁၉) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေအရ အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၁၈) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ဗီဒီယိုရုံ နည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ဗီဒီယိုရုံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၁၇) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေ များကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၁၆) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်မျက်ရတနာ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သွေးခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ကျောက်မျက်ရတနာများ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သွေးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ-၂၉၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်-

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၁၅) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလမ်းများ၊ တံတားများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် လမ်းများ၊ တံတားများ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၁၄) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျ ပြေးဆွဲရေးနည်းဥပဒေ

ဤနည်းဥပဒေများကို ”မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျ ပြေးဆွဲရေးနည်းဥပဒေများ” ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၁၃) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများဥပဒေပုဒ်မ(၃၃)၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်-

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၁၂) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ယာဉ်များ၊ လူစီးနှင့် ဝန်တင်တိရစ္ဆာန်များအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့်ကောက်ခံခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ နှင့် စည်ပင် သာယာရေး အဖွဲ့များဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၀ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၁၁) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ နှင့် စည်ပင် သာယာရေး အဖွဲ့များဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၀ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၁၀) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် ဈေးများ၊ ကိုယ်ပိုင် ဈေးများ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ တိရစ္ဆာန်ပွဲဈေးများနှင့် လမ်းဘေးဈေးဆိုင်များဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ နှင့် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၀ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၉) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ နှင့် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၀ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၈) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ တိရစ္ဆာန်များမွေးမြူခြင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်များ သတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ နှင့် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၀ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၇) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ကူးတို့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ နှင့် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၀ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၆) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့များ လမ်း၊ တံတားနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ နှင့် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့များဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၀ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၅) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ နှင့် စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၀ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၄) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၈၆ အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးလျက် ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ၂၀၀၈ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉(က) (၁)နှင့် ၂၀၁၂ခုနှစ် ဂုဏ်ထူးဆောင် လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၂) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း ယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေး နည်းဥပဒေ

”မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း၊ ယာဉ်များစနစ်တကျ ပြေးဆွဲရေးဥပဒေ” ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်း ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အစိုးရအဖွဲ့သည် အောက်ပါနည်းဥပဒေများ ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download