လွှတ်တော်/ ဥပဒေများ / ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေများ / နည်းဥပဒေများ

ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေများ

(၄၁) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်း ဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၄၀) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၀ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေ များကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃၉) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မီးဘေးနှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းဥပဒေ

ဤနည်းဥပဒေများကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မီးဘေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးနည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃၈) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အလတ်စားနှင့် အသေးစား လျှပ်စစ်နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအလတ်စားနှင့် အသေးစား လျှပ်စစ် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃၇) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးလျက် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃၆) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဇာတ်ရုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သည် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ဇာတ်ရုံဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃၅) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ

ဤနည်းဥပဒေများကို မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင် စေရမည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃၄) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ လမ်းနှင့် တံတားဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃၃) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေး မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃၂) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃၁) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရေပေးရေးနှင့် အညစ်အကြေးသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၃၀) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပန်းဥယျာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၂၉) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၂၈) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၂၇) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တည်းခိုခန်း၊ ဘော်ဒါဆောင်နှင့် အခန်းလိုက်ငှားသောအဆောက်အအုံများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၂၆) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၂၅) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၂၄) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ယာဉ်၊ ကူးတို့၊ ပွဲရုံ၊ ကုန်သိုလှောင်ရုံ၊ အပေါင်ဆိုင်နှင့် လမ်းဘေးဆိုင်များ အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၂၃) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

(၂၂) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သားငါးရောင်းချခြင်းနှင့် သားသတ်ရုံများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download