လွှတ်တော်/ ဥပဒေများ / ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေများ / ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်

ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေများ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာပုံစံ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာပုံစံ

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (၆/၂၀၂၀)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ (၅/၂၀၂၀)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ လူမှုစီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်သူ ကို ဗဟိုပြု၍ အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ချမှတ်ထားသော နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းပါ ပန်းတိုင်များ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ  စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အလို့ငှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်း လိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စား ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ (၄/၂၀၂၀)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေ (၃/၂၀၂၀)

နိုင်ငံတော်က ပြောင်းလဲကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များနှင့်အညီ စည်ပင် သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း နေထိုင်ကြသည့် ပြည်သူတို့၏ စားဝတ်နေရေး၊ လူနေမှုအဆင့် အတန်းမြင့်မားရေးနှင့် မြို့နယ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ကို ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈နှင့် ဇယား(၂) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ (၂/၂၀၂၀)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာပုံစံ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာပုံစံ

ဖတ်ရှုရန် Download Download

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ(၁/၂၀၂၀)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (၅/၂၀၁၉)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ (၄/၂၀၁၉)

နိဒါန်း

နိုင်ငံတော်၏  လူမှုစီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ချမှတ်ထား သည့် စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အလို့ငှာ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးလျက် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက် သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ (၃/၂၀၁၉)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြေယာခွန်ဥပဒေ (၂/၂၀၁၉)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယစ်မျိုးခွန်ကောက်ခံရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၁/၂၀၁၉)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (၄/၂၀၁၈)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ (၃/၂၀၁၈)

နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ချမှတ် ဆောင်ရွက်ထားသည့် စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အလို့ငှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် ဤဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိ(၆)လ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ (၂/၂၀၁၈)

နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ချမှတ် ဆောင်ရွက်မည့် စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အလို့ငှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် ဤဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (၁/၂၀၁၈)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ (၄/၂၀၁၇)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

 

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ (၃/၂၀၁၇)

နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ချမှတ် ဆောင်ရွက်မည့် စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အလို့ငှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် ဤဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (၂/၂၀၁၇)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download