လွှတ်တော် / ကော်မတီများ / ကော်မတီများအကြောင်း

ကော်မတီများ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ


ကော်မတီ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

  • ( ၁ ) ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
  • ( ၂ ) ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စိစစ်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ( ၃ ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ( ၄ ) အစိုးရမဟုတ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ( ၅ ) ကော်မတီများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။
  • ( ၆ ) ကော်မတီများ နယ်မြေကွင်းဆင်းခြင်း။
  • ( ၇ ) အစီရင်ခံစာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။