လွှတ်တော် / ကော်မတီများ/ ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီ အမည်နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီ အမည်နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ


မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရှိ ရေးရာကော်မတီ (၁၄) ခုစာရင်း


၁။ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၂။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၃။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၄။ ဒေသန္တရစီမံကိန်းအရ အသုံးငွေစာရင်းနှင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၅။ ပြည်သူရေးရာကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၆။ ပြည်သူငွေစာရင်းသုံးစွဲမှုစိစစ်ရေးကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၇။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၈။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၉။ လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၁၀။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၁၁။ သာသနာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၁၂။ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာ ကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၁၃။ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်
၁၄။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီ [email protected] ပိုမိုသိရှိရန်