လွှတ်တော် / ၀န်ဆောင်မှုများ / သုတေသန

သုတေသန

လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို နာယက က တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ခေါ်ယူကျင်းပရမည်။ ပုံမှန်အစည်းအဝေး တစ်ကြိမ်နှင့် တစ်ကြိမ်အကြား အရှည်ကြာဆုံးကာလည် ၁၂ လ ထက် မပိုစေရ။